Kõvendi õlipeitsile

Kõvendi õlipeitsile sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo õlipeitsile.

22,22

Tootekood: 6631

Osmo õlipeitside kuivamise kiirendamiseks mõeldud spetsiaalne värvitu kõvendi.

SOBIB KASUTAMISEKS
Kõvendi õlipeitsile sobib kasutamiseks lisandina ainult Osmo õlipeitsile.

Üldinfo

KOOSTISAINED
Alifaatne polüisotsüanaat, metoksüpropüülatsetaat. Toode vastab EL määruse (2004/42/EU) kohaselt max. VOC sisaldus 500gr/l (Cat A/i (2010)). VOC sisaldus max. 170g/l

TEHNILISED ANDMED
Erikaal:
1.15 g/cm3
Viskoossus: 36s (4 mm, DIN 53211)
Lõhn: tagasihoidliku lõhnaga, kuivanuna lõhnatu
Leekpunkt :
>45 °C acc.
DIN 53213

HOIUSTAMINE
Toodet on võimalik säilitada 1 aasta juhul, kui purk on tihedalt ja tugevalt suletud.
Kokkusegatud tootejääke ei saa hoiustada ja taaskasutada.

Kasutamine

EELTÖÖD
Osmo õlipeitside kasutamine koos kõvendiga ei esita eraldi nõudeid pindade ettevalmistamisele. Järgige Osmo õlipeitsi tooteinfot. Tulemust mõjutab teiste asjade hulgas puidu naturaalne iseloom. Seega on soovitatav enne pealekandmist proovida toodet ääre peal, eriti kui tegemist on tundmatute pindadega.

PEALEKANDMINE
Lisage kõvendi (0,06l) Osmo õlipeitsile (1l). Segage hoolikalt. Töötlemine toimub vastavalt Osmo õlipeitsi kasutusjuhendile. Märkus: Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 45 minuti jooksul. Kui te ei kasuta tervet õlipeitsi purki, lisage 6% kõvendit – segage eraldi anumas!

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE
Tööriistad puhastada Osmo puhastusainega (8000) või white spiritiga.

KUIVAMISAEG
Kuivamisaeg ligikaudu 3-4 tundi (23°C/50% õhuniiskust). Madalam temperatuur ja/või kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamis- aega. Tagage kuivamise ajal hea ventilatsioon.

KULUNORM
Kõvendi lisamisel kulunorm ei muutu

MÄRKUS
Peale kõvendi lisamist on toote kasutusaeg alla 60 minuti. Palume mitte segada kokku materjale rohkem kui saate töödelda 45 minuti jooksul.

 

Ohutus

HOIATUS
Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjulik sissehingamisel. Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni. Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal süttimisal- likatest – töötamise ajal mitte suitsetada. Vältida pihustusaurude sissehingamist. Töötamise ajal kanda kaitsekindaid. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Kasutada ainult hästiventileeritavas ruumis.

Nahale sattudes pesta rohke vee ja seebiga.
Sissehingamisel toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse.

Vedelaid jäätmeid ja tühje toote purke utiliseerida vastavalt keemiliste jäätmete utiliseerimise määruseid järgides. Toode sisaldab: heksametüleen 1,6 diisotsüanaat homopolümeer.

JÄÄTMEKÄSITLUS
Vedelaid jäätmeid utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. Tühjad ja kuivad anumad saab viia taaskasutusse.

 

Dokumendid